Działalność klubu współfinansowana jest     z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Regulaminy

Regulaminy

Regulaminy

REGULAMIN

„Imprez sportowych tj. meczy piłki nożnej

Rozgrywanych na boisku w Bełku przy ul. Głównej”

 

Organizatorem meczów piłki nożnej jest Klub Sportowy „Decor” Bełk

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Dz. U. Nr 62, poz 504, z późniejszymi zmianami oraz postanowień i uchwał PZPN. Zawiera on warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób na niej obecnych.

 

 1. Zarząd Klubu zastrzega obie wyłączne prawo do wpuszczania osób na teren boiska.
 2. Osoby uczestniczące w oglądaniu meczy piłki nożnej SA zobowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień tego regulaminu.
 3. Należy bezwzględnie przestrzegać poleceń wydawanych przez pracowników Służby porządkowej i informacyjnej.
 4. Służba porządkowa i informacyjna ma prawo legitymowania, przeglądania odzieży i bagażu oraz stosowania technicznych urządzeń wykrywających.
 5. Wszelkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być w stanie wolnym.
 6. Zabrania się wnoszenia na teraz boiska i posiadania przez osoby tam przebywające:
  • Broni wszelkiego rodzaju,
  • Przedmiotów niebezpiecznych które mogą być użyte jako broń lub pocisk,
  • Materiałów wybuchowych,
  • Wyrobów pirotechnicznych,
  • Materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  • Napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychoaktywnych,
  • Opakowań szklanych.
  • W przypadku wnoszenia na stadion przedmiotów o których mowa w ust. 6 zostaną one odebrane przez służbę porządkową i uznane za śmieci – przekazane do utylizacji a gdy będą to materiały niebezpieczne to osoby je posiadające zostaną przekazane Policji wraz z przedmiotami.
  • Zabrania się wprowadzania na teren boiska zwierząt.
 7. W czasie  trwania meczy piłki nożnej, osoby kibicujące są zobowiązane posiadać przy sobie dokument umożliwiający stwierdzenia ich tożsamości, oraz należy zachować bilet.
 8. Wstęp na mecz piłki nożnej osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod opieka osoby pełnoletniej.
 9. Osoby uczestniczące w oglądaniu meczy piłki nożnej mogą przebywać tylko na miejscach, określonych na sprzedanym bilecie lub karnecie.
 10. Ponadto zakazuje się:
  • Wchodzenia i przechodzenia przez budowle i urządzenia przeznaczone do powszechnego użytku, urządzenia oświetleniowe, pomosty, drzewa, maszty oraz na obszary, które nie są dopuszczone dla osób postronnych np. miejsca ogrodzone, miejsca oznakowane, murawa boiska, pomieszczenia techniczne, pasy bezpieczeństwa, itp.
  • Zatrzymywania się i przebywania w przejściach ewakuacyjnych oraz w przejściach sektorowych,
  • rzucania wszelkimi przedmiotami,
  • rozniecania ognia, zapalania środków pirotechnicznych,
  • zasłaniania twarzy lub innego maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez Policję, Służby porządkowe i informacyjne,
  • wywieszania flag i transparentów o treściach rasistowskich, obraźliwych lub prowokujących. Powyższe dotyczy także ubioru uczestników imprezy masowej,
  • przebywania na obiekcie pod wpływem alkoholu lub środków psychotropowych,
  • używanie wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewanie obscenicznych piosenek i obrażania innych uczestników imprezy masowej.
 11. Zabrania się sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek pieniężnych.
 12. Parkowanie pojazdów mechanicznych dozwolone jest w miejscach do tego wyznaczonych.
 13. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu trwającego meczu piłki nożnej i pociągnięte do odpowiedzialności karno – administracyjnej.
 14. Wypadki i szkody należy natychmiast zgłosić Organizatorowi.

 

 

REGULAMIN

OBIEKTU SPORTOWO-REKREACYJNEGO (boisko trawiaste)

 

 1. Administratorem obiektu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach.
 2. Do korzystania z obiektu uprawnione SA wyłącznie osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane, które uzyskają zgodą administratora i zapoznały się z regulaminem obiektu.
 3. Kluby aportowe oraz pozostałe grupy zorganizowane prowadzą zajęcia pod kierunkiem trenera, instruktora lub innej osoby odpowiedzialnej za grupę.
 4. MOSiR nie odpowiada za bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty stanowiące własność korzystających.
 6. Osoby niepełnoletnie, przebywające na terenie obiektu, muszą pozostawać pod opieką osoby dorosłej.
 7. Za wypadki zaistniałe w trakcie korzystania z obiektu zarządzający nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Użytkownicy korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za zniszczenia i dewastacje obiektu (sprzęt sportowy, pomieszczenia, trybuny dla kibiców i inne elementy infrastruktury).
 9. O ewentualnych szkodach korzystający zobowiązani są poinformować administratora obiektu.
 10. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do podporządkowania się polec nim pracowników obiektu, służb porządkowych i innych osób reprezentujących administratora.
 11. Osoby zakłócające porządek będą zmuszone do opuszczenia obiektu.
 12. Przebywający na obiekcie zobowiązani są do:
  • Stosowania się do zarządzeń policji, straży pożarnej, straży miejskiej, służby porządkowej oraz zaleceń prowadzącego imprezę (spikera).
 13. Na obiekcie obowiązują następujące zakazy:
  • Palenie tytoniu, wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych i środków odurzających, wprowadzania zwierząt,
  • Zastawiania wejść, wyjść oraz dróg ewakuacyjnych,
  • Wnoszenia na stadion przedmiotów niebezpiecznych,
  • Wchodzenia lub przeszkadzania przez fasady, płoty, ogrodzenia boiska, urządzenia oświetleniowe, drzewa, maszty,
  • Wchodzenia na obszary, które nie SA dopuszczone dla widzów (np. boisko, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe)
  • Rzucania wszelkimi przedmiotami, rozniecania ognia, zapalania fajerwerków,
  • Pisania na budowlach i urządzeniach, ich malowania i oklejania,
  • Zaśmiecania obiektu.
 14. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na obiekcie będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.