Działalność klubu współfinansowana jest     z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

O klubie

O klubie

ZARZĄD KLUBU:
Janusz Gawlik - Prezes
Adam Teper - Wiceprezes
Leszek Rasek- Dyrektor Do Spraw Sportowych
Jarosław Giemlik - Sekretarz
Jędrzej Teper - Członek zarządu
 
BIURO KLUBU:
Martyna Jakubowska
 
GOSPODARZ KLUBU:
Jędrzej Teper
 
KOMISJA REWIZYJNA:
Jan Haim
Grzegorz Brząkalik
Eugeniusz Kubasa 
 

Nr. konta bankowego: 86 1050 1344 1000 0090 3086 0929 ING Bank
NIP: 6423193417
REGON: 363561830
Numer KRS: 0000598109
Data wpisu do rejestru: 22.01.2016

 

 

Klub prowadzi działalność gospodarczą:
Przedmiot działalności
Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy to:
73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy:
93, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH
93, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ
93, 29, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
77, 21, Z, WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO
79, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
58, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK
58, 13, Z, WYDAWANIE GAZET
58, 14, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
96, 04, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ

 

Statut Klubu Sportowego „Decor” Bełk

Rozdział I
Postanowienia ogólne
 § 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy „Decor” Bełk, zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem KS „Decor” Bełk.

 § 2

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w sołectwie Bełk na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w województwie śląskim.

 § 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Aby właściwie realizować cele statutowe Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych o podobnym celu działania.

 § 5

1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci podłużnej o treści: KS „Decor” Bełk.
2. Stowarzyszenie może używać innych odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych ustalonych przez organy Stowarzyszenia.
3. Formy graficzne i słowne określające Stowarzyszenie mogą stanowić przedmiot ochrony prawnej zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 6

Stowarzyszenie działa na podstawie:
- ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach;
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
- niniejszego statutu.

§ 7

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego odpłatną i nieodpłatną. 3. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD 94.99.Z),

 2. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),

 3. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),

 4. działalność klubów sportowych (PKD 93.12.Z),

 5. pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z).

4. Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD 94.99.Z),

 2. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),

 3. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),

 4. działalność klubów sportowych (PKD 93.12.Z),

 5. pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z).

 6. Cały dochód z działalności pożytku publicznego przeznaczony być może wyłącznie
  na realizację statutowych celów Stowarzyszenia.

§ 8

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem o nieograniczonej liczbie członków o charakterze apolitycznym, dobrowolnym, samorządowym i trwałym.

§ 9

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 10

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. objęcie wychowaniem fizycznym i sportowym jak największej liczby osób,

 2. upowszechnienie kultury fizycznej i sportu,

 3. wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport,

 4. podnoszenie poziomu sportowego zawodników i przygotowanie ich do osiągnięcia jak najlepszych wyników sportowych,

 5. zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych koniecznych dla uczestnictwa zawodników Stowarzyszenia w rywalizacji sportowej,

 6. uczestnictwo w różnego rodzaju współzawodnictwach sportowych, w tym również organizowanych przez inne organizacje sportowe i instytucje,

 7. rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi sportu oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania,

 8. współpraca z władzami samorządowymi w kierunku poprawy krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

 9. współudział w konstruowaniu programu rozwoju sportu i promowaniu takich inicjatyw oraz oddziaływanie na opinię publiczną na rzecz włączania się społeczności lokalnych w działania mające na celu poprawę kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

 10. realizowanie działalności sportowo-wychowawczej wśród rodzin patologicznych,

 11. wspieranie integracji osób pełno- i niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie,

 12. działania na rzecz wyrównania szans, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych,

 13. integrowanie społeczności lokalnej, w szczególności poprzez promocję dorobku
  i działalności sportowej Stowarzyszenia,

 14. promocja Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz innych podmiotów, instytucji, samorządów,

 15. promocja zdrowia – upowszechnianie zdrowego trybu życia.

§ 11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. współdziałanie w władzami sportowymi na szczeblu krajowym i samorządowym
  w celu zapewnienia członkom Stowarzyszenia oraz sympatykom sportu właściwych warunków do uprawiania sportu,

 2. podejmowanie działań mających na celu zdobycie środków finansowych koniecznych dla szkolenia zawodników oraz ich występów w zawodach sportowych,

 3. organizację i uczestnictwo w zawodach sportowych organizowanych przez Kluby
  i inne organizacje społeczne i sportowe,

 4. organizacja zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych,

 5. inicjowanie i realizowanie programów promujących i popularyzujących sport oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć zmierzających do rozwoju sportu,

 6. doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,

 7. prowadzenie działalności integrującej społeczność lokalną poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i sportową, organizowanie spotkań integracyjnych oraz podejmowanie działań promujących cele Stowarzyszenia,

 8. organizację zadań z zakresu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym także zadań związanych z opieką nad Dorosłymi Dziećmi Alkoholików,

 9. organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych, w tym także dla osób niepełnosprawnych,

 10. organizacja pomocy w przystosowaniu do życia w społeczeństwie osób niepełnosprawnych oraz wspieranie rozwoju osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację i zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny,

 11. działalność edukacyjna, organizacja i prowadzenie szkoleń sportowych oraz uczestnictwo w kursach i szkoleniach,

 12. przyznawanie i pozyskiwanie środków z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych, w tym sprzęt rehabilitacyjny w celu odpowiedniego i łatwiejszego funkcjonowania
  w życiu społecznym,

 13. przyznawanie stypendiów sportowych oraz innych form pomocy finansowej
  i rzeczowej dla zawodników klubu,

 14. wspieranie władz samorządowych w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,

 15. szkolenie dzieci, młodzieży oraz dorosłych w różnych kategoriach wiekowych
  w różnych dyscyplinach sportowych ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej,

 16. organizowanie obozów, obozów sportowych, spotkań integracyjnych, wycieczek krajoznawczych, rajdów, pikników rodzinnych, wyjazdów na imprezy sportowe
  i festynów mających na celu upowszechnienie sportu, rekreacji ruchowej, krajoznawstwa, a jednocześnie pozwalających zorganizować wypoczynek dzieci
  i młodzieży oraz stworzyć możliwość pozyskania środków na realizację celów statutowych,

 17. pozyskiwanie obszarów i terenów dla bazy sportowej i działalności sportowej,

 18. podejmowanie innych przedsięwzięć w celu realizacji działalności statutowej.

  § 12

Stowarzyszenie może do realizacji swych statutowych celów powołać inne organizacje

w granicach prawem dopuszczonych, ale wymaga to podjęcia uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1/ członków zwyczajnych,

2/ członków wspierających,

3/ członków honorowych.

§ 14

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać:

a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych,

b) małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

c) małoletni poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub ma inne względem niego zasługi.

§ 15

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Kandydat na członka powinien przedstawić rekomendację, co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia i złożyć deklarację członkowską.

2. Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu.

§ 16

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

 1. swoją postawą i działaniami przyczynić się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

 2. dbać o jego dobre imię,

 3. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

 4. przestrzegać postanowień niniejszego statutu, regulaminów i decyzji władz Stowarzyszenie wydanych na podstawie niniejszego statutu,

 5. regularnie opłacać składki członkowskie i inne świadczenia obowiązujące
  w Stowarzyszeniu zgodnie z kwotą ustaloną uchwałą przez Zarząd Stowarzyszenia,

 6. niepodejmowania konkurencyjnej działalności gospodarczej względem Stowarzyszenia.

§ 17

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

1) wybierać (czynne prawo wyborcze) i być wybieranym (bierne prawo wyborcze) do władz Stowarzyszenia, za wyjątkiem:

a) małoletnich w wieku od 16 do 18 lat, którzy mogą korzystać wyłącznie z czynnego prawa wyborczego,

b) małoletnich poniżej 16 lat, którzy nie mogą korzystać z czynnego oraz biernego prawa wyborczego.

2) uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i korzystać z owoców jego działalności,

3) udzielać rekomendacji nowo wstępującym członkom,

4) korzystać z majątku Stowarzyszenia na zasadach określonych przez statut Stowarzyszenia i uchwały jego władz,

5) zgłaszać swoje opinie i wnioski do władz Stowarzyszenia.

§ 18

1. Członek wspierający i honorowy, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 17 pkt 2-5.

2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 19

1. Nie posiadają prawa wybierania i wybieralności osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu na utratę praw publicznych i osoby ubezwłasnowolnione.

2. Nie posiadają biernego prawa wyborczego członkowie pozbawieni tego prawa prawomocną uchwałą Zarządu.
§ 20

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1/ dobrowolnego wystąpienia na podstawie oświadczenia złożonego na piśmie Zarządowi,

2/ śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3/ skreślenia uchwałą Zarządu na skutek nieusprawiedliwionego zalegania ze składkami przez okres powyżej 6 miesięcy,

4/ wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek uchwały Zarządu podjętej w przypadku naruszenia zasad statutowych, nie przestrzegania uchwał, regulaminów lub działania na niekorzyść Stowarzyszenia albo któregoś z jej członków,

5/ pozbawienia godności członka honorowego - w wyniku uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3, 4 i 5 Zarząd zobowiązany jest powiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia, wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz termin do wniesienia odwołania. Od uchwał w wyżej wymienionych sprawach przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu w terminie 7 dni od daty ich doręczenia.

§ 21

1. Spory między członkami Stowarzyszenia rozstrzyga Zarząd.

2. Nakładanie kar na członków Stowarzyszenia w przypadku naruszenia Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia, regulaminów, działania na szkodę Stowarzyszenia lub wbrew jego celom, w tym także podejmowanie uchwał o wykluczeniu ze Stowarzyszenia należy do Zarządu.

3. Zarząd może wymierzać kary:

1/ upomnienia,

2/ nagany,

3/ zawieszenia w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 2 lat,

4/ wykluczenia ze Stowarzyszenia.

4. Od uchwał Zarządu w sprawach określonych w ust. 3 służy prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w § 20 ust. 2.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 22

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 23

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, jeśli Statut nie stanowi inaczej, zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia, śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

Walne Zgromadzenie

 § 24

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W skład Zgromadzenia wchodzi ogół członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

3. Członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście biorą udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

 § 25

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku.

2. O terminie i miejscu zebrania zawiadamia się członków na piśmie lub po wyrażeniu zgody drogą elektroniczną z siedmiodniowym wyprzedzeniem podając proponowany porządek obrad.

3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony na 30 minut później tego samego dnia, może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

4. Na wniosek przynajmniej ¼ liczby członków Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej Zarząd obowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie w każdym czasie, w trybie określonym w ust. 2 w terminie miesiąca od otrzymania wniosku.

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie uchwalenia statutu lub jego zmiany, odwołania przed upływem kadencji władz Stowarzyszenia oraz pozbawienia godności członka honorowego Stowarzyszenia, zapadają kwalifikowaną większością głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

6. Jeśli Zarząd nie zwołuje Walnego Zgromadzenia Członków w przepisowym terminie 30 dni od upływu jednego roku od poprzedniego Walnego Zgromadzenia lub 30 dni od złożenia pisemnego żądania zwołania albo w razie stwierdzenia naruszeń statutowych obowiązków przez Zarząd to Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

§ 26

Walne Zgromadzenie może obradować według przyjętego przez siebie regulaminu obrad.

§ 27

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1/ uchwalenie i zmiana Statutu,

2/ powoływania i odwoływania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3/ ocena pracy Zarządu,

4/ ustalania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

5/ zatwierdzanie rocznych planów działalności finansowej Stowarzyszenia oraz sprawozdań z wykonania tych planów,

6/ kierowanie całokształtem działalności merytorycznej i materialnej Stowarzyszenia,

7/ decydowanie o sprawach majątkowych Stowarzyszenia oraz powierzanie kompetencji w tym zakresie Zarządowi,

8/ rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

9/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,

10/ nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

11/ podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

12/ podejmowanie uchwały w innych sprawach wnoszonych pod obrady.

§ 28

1. Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisują Przewodniczący obrad i sekretarz.

2. Kopie protokołu i uchwały Walnego Zgromadzenia Zarząd przesyła organowi nadzorującemu oraz sądowi w przypadku przewidywanych ustawą – Prawo o Stowarzyszeniach.

Zarząd

§ 29

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem.

§ 30

1. Zarząd liczy od 4 do 6 członków, w tym: Prezesa, Wiceprezesa, Dyrektora ds. Sportowych, Sekretarza wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

2. Odwołanie członka Zarządu wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem § 25 ust. 3.

§ 31

Do składania oświadczenia woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes wraz z innym członkiem Zarządu.

§ 32

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Szczegółowe zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez tę władzę.

3. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 33

Do zakresu działania Zarządu należy:

1/ wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

2/ określenie szczegółowych kierunków działania,

3) uchwalenie stypendiów sportowych oraz innych form pomocy finansowej i rzeczowej dla zawodników,

4) powoływania nowych sekcji klubowych i ich zasad działania,

5) zatrudnianie i ocena kadry trenerskiej/instruktorskiej,

6) ustalenie planów finansowych i preliminarzy (zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia),

7)/ sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,

8/ podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i nabycia majątku w zakresie uprawnień udzielonych przez Walne Zgromadzenie,

9/ zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

10/ podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (o przyjęciu, skreśleniu, wykluczeniu, wymierzaniu kar) w zakresie określonym w Statucie,

11/ prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

12/ wnioskowanie o ustalanie lub pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

13/ składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu,

14/ prowadzenie całokształtu spraw Stowarzyszenia,

15/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 34

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Komisja Rewizyjna

§ 35

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani nie mogą pozostawać z nimi w związku małżeńskim lub wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 36

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1/ kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2/ prawo zwołania posiedzenia Zarządu lub Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia naruszeń statutowych obowiązków przez Zarząd,

3/ zwoływanie Walnego Zgromadzenia w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie oznaczonym w Statucie,

4/ występowanie do władz Stowarzyszenia z wnioskami i postulatami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

5/ składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o uchwalenie absolutorium władzom Stowarzyszenia.

§ 37

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu.

§ 38
Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez tę władzę.

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 39

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa i fundusze nabyte przez Stowarzyszenie.

§ 40

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych zawierających się w działalności pożytku publicznego i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 41

Stowarzyszenie może wykorzystywać pozyskane środki finansowe na prowadzenie własnej działalności.

§ 42

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) składki członkowskie i inne świadczenia obowiązujące w Stowarzyszeniu,

2) dotacje, granty i itp.,

3) darowizny, zapisy i spadki,

4) ofiarność publiczna,

5) wpływy z zawodów organizowanych przez Stowarzyszenie,

6) przychody z działalności gospodarczej,

7) dochody z majątku Stowarzyszenia,

8) inne wpływy z działalności statutowej.

2. Cały dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) Stowarzyszenia jest przeznaczana na działalność statutową Stowarzyszenia zawierającą się w działalności pożytku publicznego.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Zakazane jest:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Klubu pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) kupowanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI

Działalność gospodarcza

§ 43

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, jako działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:

 1. działalność obiektów sportowych (PKD – 93.11.Z),

 2. działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD – 93.13.Z),

 3. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD - 93.29.Z),

 4. wypożyczanie i  dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD-77.21.Z),

 5. działalność reklamowa (PKD – 73.1), w tym działalność agencji reklamowych (PKD – 73.11.Z),

 6. działalność organizatorów turystyki (PKD – 79.12.Z),

 7. wydawanie książek (PKD – 58.11.Z),

 8. wydawanie gazet (PKD – 58.13.Z),

 9. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD - 58.14.Z),

 10. pozostała działalność wydawnicza (PKD – 58.19.Z),

 11. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – (PKD - 47.19.Z),

 12. działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD – 96.04.Z),

 13. pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD – 56.29.Z),

 14. przygotowanie i podawanie napojów (PKD – 56.30.Z),

 15. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD –  96.09.Z).

 Rozdział VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 44

1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjecie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zgromadzenia wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 45

1. Uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji i cel, na który przeznaczony ma być majątek Stowarzyszenia.

2. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1, nie stanowi inaczej, likwidatorem są: Sekretarz i Wiceprezes Stowarzyszenia ostatniego Zarządu.